disclaimer

Ip-company betracht bij het samenstellen van deze website de grootste zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. Ip-company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website.

Deze website biedt ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Ip-company kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Ip-company houdt haar informatie zo actueel mogelijk. Wijzigingen worden zo veel mogelijk in bestaande teksten verwerkt. Deze teksten worden overschreven door een nieuwe versie.

De webredactie streeft naar een permanente kwaliteitsverbetering van deze site. Voor dat doel verzamelt ip-company onder andere gegevens over aantallen bezoekers, bezoekduur en bezochte pagina's. Deze gegevens worden alleen geaggregeerd en geanonimiseerd gebruikt, met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en foto's op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ip-company.